Müügitingimused

1. Müügitingimused
1.1. Müügitingimused kehtivad autoosa.com e-poe klientide ning autoosa.com e-poe haldaja ettevõtte Nextcar OÜ (edaspidi autoosa.com) vahel kaupade ostmise ja müümise reeglite kehtestamiseks ning ka osapoolte vaidluste lahendamiseks seoses osapoolte kohustustega.
1.2 autoosa.com e-poe Müügitingimused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega.
1.3 Lisaks kaesolevatele Müügitingimustele reguleerib Kliendi ja autoosa.com vahelisi suhteid autoosa.com poolt määratud hinnakiri.
1.4 autoosa.com jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates vastava informatsiooni ilmumise momendist veebilehel autoosa.com. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis kehtivad Kliendi jaoks tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5 autoosa.com e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud Müügitingimustega ja on nendega nõus.

2. E-poe hinnakiri
2.1 autoosa.com e-poes müüdavate toodete hinnad on esitatud eurodes, ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2 Kauba kohaletoimetamise hind sõltub kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisist. Summa kajastub Ostukorvis ning samuti ka Kliendile edastatavas arves/tellimuse kinnituses. Kohaletoimetamise hind kalkuleeritakse alati enne arve tasumist.
2.3 Kliendil on võimalik kaup kätte saada ka autoosa.com laost, aadressil Puiestee 110A, Tartu linn.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1 Ostukorv luuakse, kui Klient on klikkinud lingile «Lisa ostukorvi».
3.2 Ostukorvi sisu on võimalik igal ajahetkel enne tellimuse eest tasumist muuta.
3.3 Tooteid on võimalik e-poest osta kahel viisil, luues endale kasutajakonto või sooritada ost külalisena, kasutajaks registreerimata.
3.4 Tellimuse vormistamiseks tuleb kliendil esitada vajalikud andmed. Kohustuslikud andmed on märgitud tärniga.

3.5 Tellimuse vormistamiseks valib klient endale sobiva transpordiviis. Kui ostukorvi sisu ületab 100.- eurot (kaasaarvatud), aktiveerub automaatselt tasuta kohaletoimetus Eesti Vabariigi piires.4. Kauba eest tasumine
4.1 Kauba eest on võimalik tasuda:
4.1.1 Ülekandega ettemaksuarve alusel,
4.1.2 kasutades pangalinki, Swedbank / SEB,
4.1.3 muul Kliendile sobival viisil,
4.1.4 autoosa.com kontoris pangakaardiga või sularahas.


5. Krediidiliimit
5.1 autoosa.com-l võib ühepoolselt võimaldada kliendile müügihinna tasumisel krediiti autoosa.com poolt määratud tingimustel ja korras. Krediidi võimaldamisel määrab autoosa.com krediidiperioodi pikkuse ning krediidilimiidi. autoosa.com-l on õigus ühepoolselt kliendi krediidilimiiti piirata või lõpetada krediidi võimaldamise.
5.2 Klient on krediidilimiidi kasutamise korral kohustatud tasuma müügihinna krediidi hiliseima tagastamise päeval. Nimetatud kohustuse nõuetekohasel mittetäitmisel on klient kohustatud tasuma autoosa.com-le viivist summas null koma viis protsenti (0.5%) päevas tasumata summalt alates krediidi hiliseima tagastamise päevale järgnevast päevast kuni summa täieliku tasumiseni. Võlgnevuse osalise tasumise korral loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivis, seejärel põhisumma.
5.3 Kui klient võtab krediidilimiidi kasutusele osaliselt, on tal võimalik hiljem teha eraldi tehinguid krediidiliimidi kasutamata osaga.
5.4 Kui kogu tellimuse müügihind ületab kliendile võimaldatud krediidi maksimummäära, ei saa klient krediidiliimiti kasutada, vaid peab kogu tellimuse hinna tasuma.


6. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine
6.1 Lepingu jõustumisel, punkt 1.5, toimetatakse autoosa.com laos olemasolev kaup Kliendini tellimuses märgitud aja jooksul.
6.2 autoosa.com jätab endale õiguse tellimuse tarneaega pikendada teavitades sellest Klienti. Juhul kui autoosa.com pikendab tarneaega rohkem kui üks kord või ühel korral rohkem kui 2 kuud, on kliendil õigus tellimus tühistada. Tellimuse tühistamiseks peab Klient sellest autoosa.com-d teavitama e-maili teel. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 7. tööpäeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist. autoosa.com ei ole kohustatud hüvitama tellimuse tühistamisest tekkida võivat kahju.
6.3 autoosa.com toimetab kauba aadressile, mis on märgitud tellimusel tarneaadressina. Tarneaadressi muutumisest on Klient kohustatud teavitama autoosa.com-d koheselt enne kauba saatmist. Hilinenud teade sihtkoha muutumisest võib tekitada Kliendile edasisi lisakulutusi.
6.5 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste, arusaamatuste ning lisakulutuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. autoosa.com ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
6.6 Tooted antakse Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, tuleb toode üle kontrollida. Nähtavate vigastuste korral soovitab autoosa.com kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Kui toode on vigastatud, on autoosa.com kohustatud toote 7 tööpäeva jooksul ümber vahetama.
6.7 Kui lepinguga on ette nähtud kauba kohaletoimetamine Kliendile, selle kohustus aga ei lasu autoosa.com-l, loetakse kauba Kliendile üleandmise kohustus täidetuks kauba üleandmisel transportijale, kes on kohustatud toimetama kauba Kliendini alguspunktist (Võlaoigusseadus, § 209, p.4)


7. Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine
7.1 Kliendil on õigus peale arve maksmist tellimus tühistada, saates sellekohase avalduse aadressile: info@autoosa.com või täita kauba tagastusvorm autoosa.com e-poes. Avalduses märkida arve/tellimuse number. Raha tagastatakse Kliendi pangakontole 7 tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist .
7.2 autoosa.com kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.
7.3 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab autoosa.com endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluvalt summalt ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut. Ekspertiisiga seotud kulud kannab ekspertiisi tellija.
7.4 autoosa.com jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui :
7.4.1 Kliendile esitatud arve on tähtajaks tasumata,
7.4.2 tellitud kaup on laost otsas ning Klient pole nõus autoosa.com poolt pakutava asendustootega. Ettemaks tagastatakse Kliendi arveldusarvele 7 tööpaeva jooksul peale vastavasisulise avalduse saamist.
7.5 autoosa.com jätab endale õiguse keelduda tellimuse täitmisest juhul kui temast sõltumatutel asjaoludel osutub tellimuse täitmine võimatuks või on raskendatud. Tellimuse tühistamise korral on autoosa.com kohustatud Kliendile tagastama kauba eest tasutud summa 3 tööpaeva jooksul. Tellimuse täitmise tühistamise korral ei vastuta autoosa.com Kliendi ega kolmanda osapoole ees tekkida võivate kahjude eest.


8. Garantii ja kauba tagastamise kord
Garantii varuosadele kehtib 6 kuud või 10 000 km.

8.1 Garantiiaeg algab toote üleandmisel Kliendile. Garantii kehtib toote esimesele kasutajale. Toote või osa ümbervahetamine ei pikenda esialgset garantiiaega.
8.2 Kui tegu on tehasepoolse veaga, on Kliendil õigus nõuda toote asendamist uuega. Kliendil on õigus nõuda raha tagastamist juhul kui asendustoote puudumisel ei ole võimalik vahetust teostada mõistliku perioodi jooksul. (VOS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).
8.3 Toote puuduse ilmnemisel kohustub Klient teavitama autoosa.com-d probleemist e-maili aadressil info@autoosa.com. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-nädala jooksul peale puuduse ilmnemist.
8.4 Juhul kui klient tellis vale toote autoosa.com süül, saab kaupa vahetada 14 päeva jooksul.
8.6 Elekstriseadeldiste garantii tingimused:
8.6.1 kõnealune detail on paigaldatud autoesinduses.
8.6.2 kõnealune detail on paigaldatud sellele spetsialiseerunud ettevõttes
8.7 Elektriosadele ei rakendu garantii juhul kui:
8.7.1 elektriosad polnud paigaldatud sellele spetsialiseerunud ettevõttes,
8.7.2 varuosa on paigaldatud töökojas, kus puudusid selleks vastavad töövahendid,
8.7.3 varuosa on paigaldatud isiku poolt, kes ei oma selleks vastavat kvalifikatsiooni.
8.8 autoosa.com ei hüvita lisakulusid, mis tekivad kauba asendamisega garantiiajal.
8.9 Kaup kuulub vahetamisele juhul kui:
8.9.1 säilinud on kauba ja pakendi esialgne välimus,

8.9.2 kaubal puuduvad jäljed paigaldamisest ning ekspluatatsioonist,
8.10 Vealist toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata.
8.11 Vigane toode, mis ei kuulu garantiikorras vahetamisele, on autoosa.com-l õigus 30 päeva möödudes hävitada, kui garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist 14 kalendripäeva jooksul.


9. Vääramatu jõud
9.1 autoosa.com vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest, Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.2 Klient vastutab autoosa.com ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
9.4 autoosa.com ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames
9.5 Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnust ning parooli kasutades aadressil autoosa.com.
9.6 Klient vastutab varuosakoodi valesti sisestamise ning sellest tuleneva soovimatu tellimuse esitamise eest.


10. Muud tingimused
10.1 autoosa.com kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks . Ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud näha ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega .
10.2 autoosa.com jätab endale õiguse autoosa.com lehel registreerunud püsiklienti teavitada uutest kaupadest, teenustest ning pakkumistest. Kliendil on õigus igal ajahetkel nõuda oma andmete täielikku kustutamist.
10.3 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja autoosa.com Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
10.4 Kaesolevate tingimuste taitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lähendavad pooled eelkõige läbiraakimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbiraakimiste teel, on mõlemal poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.